PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad oraz reprezentowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, wydawania pisemnych i ustnych opinii, sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania sądowego, sporządzanie projektów wszelkich umów, a w szczególności w kwestiach:

I. Prawa zobowiązań:

 • dochodzenia roszczeń pieniężnych (o zapłatę) i niepieniężnych (wydanie),
 • krajowej i międzynarodowej egzekucji zobowiązań
 • opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta
 • dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami
 • spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych
 • spraw z zakresu umów spółki cywilnej

II. Prawa spadkowego

 • stwierdzenia nabycia spadku i poświadczenia dziedziczenia
 • działu spadku i znoszenia współwłasności
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku
 • odpowiedzialności za długi spadkowe
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego

III. Prawa rzeczowego:

 • kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych
 • ochrony prawa własności i posiadania rzeczy
 • prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia rzeczy
 • spraw związanych ze współwłasnością rzeczy i praw (zniesienie współwłasności i inne)
 • ograniczonych praw rzeczowych

IV Spraw osobowych osób fizycznych oraz przedsiębiorców

 • spraw związanych z opieką i kuratela
 • spraw związanych z pełnomocnictwem i prokurą
 • spraw związanych z miejscem zamieszkania oraz siedzibami przedsiębiorstw

V Reprezentacja klientów w postępowaniu egzekucyjnym zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika