PRAWO KANONICZNE

Z racji innej konstrukcji procesu kanonicznego od procesu cywilnego rola adwokata w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa odbiega od zadań adwokata w sprawach cywilnych czy karnych.

Moja pomoc polega na stałym doradztwie i przygotowaniu wszystkich pism procesowych oraz w miarę możliwości na obecności w Sądzie podczas publikacji akt sprawy. Oznacza to, że w ramach procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie określanego jako tzw. „rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa” czy „unieważnienie sakramentu małżeństwa”) wykonuję następujące czynności:

Dla stron powodowych i pozwanych:

 • konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu
 • sporządzenie skargi powodowej
 • rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej (w przypadku jej odrzucenia przez Trybunał)
 • pomoc w doborze materiału dowodowego
 • redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości
 • przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków (w niektórych sądach)
 • stawiennictwo na publikacji akt (w niektórych sądach)
 • przedłożenie nowych dowodów po publikacji, krytyczne uwagi do opnie biegłego psychologa (w zależności od sprawy)
 • przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt
 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła (pismo końcowe przed wydaniem wyroku)
 • apelacja do II instancji
 • prośba o wyznaczenie III instancji w Polsce
 • apelacja do Roty Rzymskiej (III instancja, oraz kolejne turnusy w Rocie Rzymskiej)
 • zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis)